Archive | September 2012

Stack implementation in Python


Just for fun 🙂


class Stack:
def __init__(self):
self.curSize = 0
self.curStack = []

def pop(self):
if self.curSize > 0:
self.curSize -= 1
self.curStack.remove(self.curStack[self.curSize])
print "Element removed"
else:
print "No elements into the stack!"

def push(self,element):
self.curStack.append(element)
self.curSize += 1
print "Element inserted"

def top(self):
if self.curSize > 0:
print self.curStack[self.curSize - 1]
else:
print "No elements into the stack!"

def printMe(self):
print self.curStack

if __name__ == "__main__":
gimme_stack = Stack()
gimme_stack.push(7)
gimme_stack.push(5)
gimme_stack.push(21)
gimme_stack.printMe()
gimme_stack.pop()
gimme_stack.printMe()
gimme_stack.pop()
gimme_stack.printMe()
gimme_stack.pop()
gimme_stack.printMe()
gimme_stack.pop()
gimme_stack.printMe()

Advertisements

To do, or not to do …part 1


Има некој работи кои што се поврзани со програмирањето во C/C++ кои првпат ги слушав и не ни знаев дека воопшто се значајни, па затоа решив да ви ги претставам работите кои смееме и не смееме да ги правиме при програмирањето(не дека не смееме али не се безбедни, тршат многу меморија и слично).

Ќе ви претставам 10 работи кои смееме и кои не смееме да ги правиме:

1.Што да избегнеме во  C/C++ — gets()

Спрема тоа што го читам(на крајот ќе ви ја прикажам страната) имаше еден дел којшто гласеше:

You should never use gets(). Never. Never. Never. I hope I am being clear. NEVER!!

Па мислам дека малце ќе не убеди ова за да не го користиме gets() во C/C++, но причината зошто е следнава:

Тоа што чудно се понаша т.е ова се мисли дека ќе прифати на влез.

Примери кои што се земени од истата страна:

#include <windows.h>

#include <iostream>

BOOL __stdcall DllMain(HINSTANCE hInst, DWORD dwReason, LPVOID lpReserved) {

return TRUE;

}

extern “C” __declspec(dllexport) void __stdcall  Hello_World()

{

std::cout<<“Hello World”<<‘\n’;

}